zaloguj się | zarejestruj się
Janowice 3
Janowice 2
Zobacz więcej »
REGULAMIN

R E G U L A M I N

Konkursu „MÓJ JONIEC”
(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 1. Organizatorem Konkursu „MÓJ JONIEC” (zwanego dalej „Konkursem”) jest FPUH „JONIEC” Mieczysław Joniec, z siedzibą w Tymbarku (34-650 Tymbark 109).
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 01.08.2015 do dnia 30.11.2015.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana konkursu zostanie podana do wiadomości w sposób analogiczny do ogłoszenia o Konkursie.
 6. Celem Konkursu jest stworzenie przez Organizatora Konkursu - czołowego producenta wyrobów małej architektury, ogrodzeń, elewacji - fotograficznej galerii produkowanych wyrobów.

 

§ 1

 

Definicje.

W treści niniejszego Regulaminu wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie:

 1. Konkurs – Uczestniczenie wszystkich chętnych w inicjatywie, zgodnie z którą do Organizatora Konkursu w czasie określonym zostaną przesłane zdjęcia fotograficzne przedstawiające produkowane przez Firmę JONIEC wyroby oraz ich realizacje, spośród których powołana Komisja kierując się kryteriami przewidzianymi w Regulaminie wyłoni 3 osoby, którym przyznane zostaną nagrody.
 2. Organizator Konkursu lub Organizator – podmiot wymieniony na wstępie w pkt. I.
 3. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu i złożyła oświadczenie akceptacji warunków Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa – Komisja składająca się członków firmy JONIEC.
 5. Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie Uczestnika Konkursu stwierdzające Przystąpienie do Konkursu i akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1  do Niniejszego Regulaminu.
 6. Zdjęcia Konkursowe – Zdjęcia w wersji elektronicznej wyrobów produkowanych przez Firmę JONIEC wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż 2448 x 1632 pikseli, nadesłane przez Uczestników.
 7. Materiały konkursowe – Zdjęcia Konkursowe, formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty wymagane do udziału w Konkursie.
 8. Zwycięzca Konkursu – Osoba, która otrzymała główną nagrodę w Konkursie, Laureaci Konkursu - Osoby, które otrzymały drugą i trzecią nagrodę w Konkursie,

 

§ 2

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które zgłosiły udział poprzez wypełnienie i odesłanie Organizatorowi podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz poprzez przekazanie materiałów konkursowych. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić następująco:
  a. pobierając plik ze strony konkurs.joniec.pl, a następnie odsyłając skan uprzednio wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza na adres mailowy konkurs@joniec.pl; bądź
  b. wypełniając elektroniczny formularz  przy rejestracji i utworzeniu konta na stronie konkurs.joniec.pl.  
 2. Zdjęcia należy wysłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@joniec.pl lub zamieścić po zalogowaniu na stronie www.konkurs.joniec.pl, lub dostarczyć zdjęcia umieszczone  na nośniku elektronicznym (pendrive, CD) osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby: Firma JONIEC 34-650 Tymbark 109.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie co najmniej 4 zdjęć jednego obiektu wykonanego przy użyciu produktów Firmy JONIEC w rozdzielczości nie mniejszej niż 2448 x 1632. Pikseli wraz z podaniem adresu, pod którym znajduje się obiekt z fotografii. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość obiektów.
 4. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, akceptuje je w formie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym oraz spełnia warunki określone w Regulaminie.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach konkursowych przez Organizatora Konkursu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie wglądu do danych oraz ich przetwarzania, a także o prawie wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych. Wycofanie zgody, o jakiej wyżej, oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża pisemną zgodę na publikacje jego danych osobowych na stronach internetowych Organizatora Konkursu www.konkurs.joniec.pl, www.joniec.pl, www.ogrodzenia-joniec.pl, www.podmurowki.pl, na fanpage’u firmowym na portalu facebook.com, na profilu firmowym google+ oraz innych profilach i kontach firmowych w czasie trwania Konkursu oraz późniejszym.
 9. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada pełne prawa do przekazywanych Firmie JONIEC zdjęć oraz materiałów i gwarantuje, że nie będą naruszane prawa autorskie oraz jakichkolwiek inne prawa osób trzecich.
 10. W przypadku gdyby korzystanie przez Organizatora Konkursu naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu - zarówno Organizatorowi Konkursu, jak i osobom trzecim.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo, a Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie bez ograniczeń przesłanych zdjęć konkursowych przez Firmę JONIEC w czasie nieoznaczonym.
 12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

 

§ 3

 

Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników.

 1. Zdjęcia Konkursowe można składać w terminie od 01.08.2015 do 30.11.2015.
 2. Zdjęcia Konkursowe będą prezentowane na stronie www.konkurs.joniec.pl oraz na stronach internetowych Firmy JONIEC www.joniec.pl, www.podmurowki.pl, www.ogrodzenia-joniec.pl. na fanpage’u firmowym na portalu facebook.com, na profilu firmowym google+ oraz innych profilach i kontach firmowych. W przypadku braku ich publikacji Uczestnik nie będzie zgłaszał żadnych zastrzeżeń ani reklamacji.
 3. Zdjęcia Konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa przy ocenie nadesłanych zdjęć będzie starać się sumiennie i obiektywnie oceniać nadsyłane propozycje. Podczas oceny w szczególności będą brane pod uwagę:
 1. formy graficzne i aranżacyjne zdjęć,
 2. walory estetyczne,
 3. sposoby prezentacji aranżacji wyrobów,
 4. jakość zdjęć,
 5. ciekawe i nowatorskie rozwiązania produkowanych wyrobów,
 6. opinie internautów.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.12.2015 r.
 2. Zwycięzca i Laureaci zostaną powiadomieni listownie lub mailowo, a sposób odbioru nagrody zostanie uzgodniony z Organizatorem.

 

§ 4

 

Nagrody.

 1. Nagrodą Główną w Konkursie jest: Telefon Samsung Galaxy S4 Mini.
 2. Nagrodą za II miejsce jest: Tablet Lenovo A5500 8”.
 3. Nagrodą za III miejsce jest: Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 2515.
 4. Warunkiem przyznania nagród wymienionych w punkcie 1-3 jest zgłoszenie się do konkursu minimum 10 uczestników.
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma prezent w postaci kubka firmowego JONIEC.
 6. Zwycięzcom konkursu oraz osobom wyróżnionym nie przysługuje wymiana nagród na pieniądze ani inną nagrodę.

 

§ 5

 

Reklamacje.

 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo składania reklamacji w przedmiocie dokonania ocen wyników Konkursu.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przyjmuje reklamacji za nieotrzymane materiały. Wysyłane materiały drogą elektroniczną powinny być przesyłane za potwierdzeniem odbioru.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Materiałów Konkursowych przez Pocztę.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wysyłane materiały konkursowe na inny adres e-mail niż podany w Regulaminie,
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w przewidzianym treścią Regulaminu terminie z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Użytkownika.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 7. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6

 

Postanowienia Końcowe.

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Uczestników Konkursu praw autorskich i innych praw ochronnych osobistych i majątkowych osób trzecich.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej www.konkurs.joniec.pl
 4. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, jak również ewentualne zmiany będą dostępne na stronie internetowej Firmy JONIEC: www.konkurs.joniec.pl
 5. W sprawach dotyczących Konkursu należy kontaktować się z Panią Anną Blaczkowską.

Tel. 18 334 05 80, kom. 604 515 617,

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki:

1. Formularz Zgłoszeniowy.

 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy Konkursu

 

 

imię i nazwisko uczestnika                ………………………………………………………

kod pocztowy / miejscowość             ……………..………………………………………

ulica / numer budynku / numer lokalu ……………………………………………………..

Tel kontaktowy                                  ………………………………………………………

Adres e-mail                                      …………………………………..…………………..

Adres miejsca, w którym wykonane zostało zdjęcie …………..………..…………………

………………………………………………………………………….…………………..

Data                                                    ………….……………………….…………………..

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Przystępuję do Konkursu „MÓJ JONIEC” organizowanego przez Firmę JONIEC.

2. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego warunki.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach

marketingowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Wyrażam zgodę na publikacje moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

5. Oświadczam, że jako Uczestnik Konkursu zostałem/am powiadomiony/a o przysługującym mi prawie wglądu

do danych oraz ich przetwarzania, a także o nieograniczonym w czasie prawie wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamieszczanie przez Organizatora Konkursu przesyłanych materiałów

w folderach, wydawnictwach lub na stronach i profilach internetowych.

7. Oświadczam i gwarantuję, że zdjęcia wykonane są przeze mnie bez naruszenia praw osób trzecich.

8. Gdyby okazało się, że wykorzystane przez  Organizatora Konkursu  Zdjęcia  Konkursowe naruszały prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, zobowiązuję się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu - zarówno Organizatorowi Konkursu, jak i osobom trzecim.

9. Zobowiązuję się do niewykonywania w stosunku do Organizatora Konkursu swych autorskich praw

osobistych.

 

 

 

 

_______________________________

  data i podpis

Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 4
Gorc piaskowy - okolica Ojcowa
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 5
04
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 6
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 8
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 3
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 7
03
02
JONIEC-by pieknie mieszkać.
01
zdjęcie 5
zdjęcie 8
JONIEC-piekno w naturze.
joniec7
zdjęcie 2
Copyright © www.konkurs.joniec.pl