zaloguj się | zarejestruj się
Janowice 3
Janowice 2
Zobacz więcej »
REGULAMIN

 

REGULAMIN KONKURSU „LATO Z JOŃCEM”

 

 

 1. Warunki ogólne

1.1. Regulamin konkursu „LATO Z JOŃCEM” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „LATO Z JOŃCEM” (dalej: „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest: Mieczysław Joniec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mieczysław Joniec, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC® z siedzibą w Tymbarku nr 109, 34-650 Tymbark, NIP 737-100-09-14, REGON 490711307, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, (dalej: „Organizator”).

1.3.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

1.4. Celem Konkursu jest:

1.4.1. promocja i sprzedaż produktów oferowanych przez Organizatora,

1.4.2. rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,

1.4.3. rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora.

1.7. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.konkurs.joniec.pl/

 1. 8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest w pełni autonomiczna i nie stanowi podstaw do formułowania jakichkolwiek roszczeń. 

2. Czas trwania konkursu

2.1. Konkurs trwa od 15.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

2.2. Termin nadsyłania prac: 15.07.2023 r. do 23.09.2023 r.

2.3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.09.2023 r., do godz. 18:00.

3. Zasady konkursu

3.1. Do wyboru są 3 tematy konkursowe:

a/ JONIEC® i moje wakacje

b/ JONIEC® i moja budowa

c/ JONIEC® i mój ogród

3.2. Uczestnik musi zakupić dowolne produkty znajdujące się w ofercie firmy JONIEC® za minimalną kwotę 1000,00 zł brutto (jeden tysiąc złotych) w terminie od 15.07.2023 r. do 23.09.2023 r. oraz zachować paragon/fakturę zakupu.

3.3. Zadanie konkursowe:

a/ kupić produkty oferowane przez firmę JONIEC® za minimalną kwotę 1000,00 PLN (brutto).

b/ wybrać jeden z trzech tematów konkursowych:

JONIEC® i moje wakacje,

JONIEC® i moja budowa,

JONIEC® i mój ogród.

c/ sfotografować logo JONIEC® wraz z hasłem kategorii (gotowy plik do pobrania na www.konkurs.joniec.pl) w aranżacji związanej z wybranym tematem konkursowym (Praca Konkursowa).

JONIEC® i moje wakacje:

Kreatywnie zaaranżowane zdjęcie w wakacyjnej, letniej scenerii z widocznym logo firmy JONIEC® wraz z hasłem danej kategorii. Zdjęcie powinno być pomysłowe, nietypowe, zabawne lub wyróżniać się ze względów estetycznych.

JONIEC® i moja budowa:

Zdjęcie w pomysłowy, nietypowy lub zabawny sposób przedstawiające toczącą się budowę. Na zdjęciu powinno być widoczne logo firmy JONIEC® wraz z hasłem danej kategorii. Na zdjęciu powinny być również produkty z oferty firmy JONIEC®.

JONIEC® i mój ogród:

Zdjęcie przedstawiające ogród lub otoczenie domu uczestnika. Na zdjęciu powinno być widoczne logo firmy JONIEC® wraz z hasłem danej kategorii. Na zdjęciu powinny znajdować się realizacje wykonane z użyciem produktów z oferty firmy JONIEC®. Zdjęcie powinno być pomysłowe, nietypowe, zabawne lub wyróżniać się ze względów estetycznych.

d/ przesłać Pracę Konkursową oraz skan paragonu/faktury do Organizatora. Do wyboru są dwa sposoby:

I/ Założenie konta na stronie internetowej http://www.konkurs.joniec.pl i wgranie prac na swoje konto. W tym przypadku skan paragonu/faktury należy przesłać na adres e-mail Organizatora: konkurs@joniec.pl. W tytule maila należy podać wybrany Temat Konkursu wymieniony w pkt. 3.1., imię i nazwisko Uczestnika lub login użyty do założenia konta.

II/ Przesłanie plików na adres e-mail Organizatora: konkurs@joniec.pl. W tytule maila należy podać wybrany Temat Konkursu wymieniony w pkt. 3.1., imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu. W tym przypadku skan paragonu/faktury należy przesłać na adres e-mail Organizatora: konkurs@joniec.pl. W tytule maila należy podać wybrany Temat Konkursu wymieniony w pkt. 3.1., imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu.

3.4. Produkty można zakupić w siedzibie Organizatora oraz w punktach dystrybucyjnych w całej Polsce. Dane adresowe punktów dystrybucyjnych znajdują się na stronie internetowej Organizatora https://www.joniec.pl/partnerzy.html.

 1. Logo Firmy wraz z hasłem związanym z tematem konkursowym można pobrać ze strony internetowej Organizatora  http://www.konkurs.joniec.pl.

3.6. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedną Pracę Konkursową oraz jeden paragon lub fakturę zakupu.

3.7. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w mailu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub brak działania spowodowany posiadaniem nieaktualnych danych Uczestnika.

3.8. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

3.8.1. zdjęcie musi mieć wkomponowane jedno z trzech haseł: JONIEC® i moje wakacje, JONIEC® i moja budowa, JONIEC® i mój ogród, i być w rozdzielczości nie mniejszej, niż 2448 x 1632 pixeli

3.8.2. format pliku: JPG lub PNG; w nazwie pliku należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika lub login,

3.8.3. przesłany plik musi mieć nie więcej, niż 10 MB.

3.9. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora

3.10. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.

3.11. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, którzy spełnią warunek określony w pkt. 3.1. oraz których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury wejdą 3 osoby.

3.12. Fotografie zostaną ocenione według następujących kryteriów: fotografia zgodna z tematem i zasadami konkursu, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem.

3.13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej http://www.konkurs.joniec.pl oraz na profilu firmowym facebook https://www.facebook.com/FirmaJONIEC - w terminie określonym w pkt. 2.3.

3.14. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

3.15. Organizator udziela informacji na temat Konkursu. Zapytania można wysyłać na adres e-mail: konkurs@joniec.pl. Odpowiedź na pytanie będzie udzielona do 2 dni roboczych na adres e-mail, z którego zostało nadesłane pytanie.

 1. Nagrody, wydanie nagród

4.1. W każdej kategorii tematycznej wymienionej w pkt. 3.1. wybrane zostaną 3 najlepsze prace, a ich autorzy zostają Laureatami Konkursu.

4.2. Lista nagród dla każdej kategorii:

I miejsce: Kamera samochodowa XBLITZ JERA oraz zestaw głośnomówiący XBLITZ X700

II  miejsce: kamera samochodowa z funkcją cofania XBLITZ A2 GPS oraz uchwyt bezprzewodowy z ładowaniem XBLITZ GX3

III miejsce: alkomat XBLITZ Ether

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora.

4.4. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa lub ten podany przy zakładaniu konta na stronie http://www.konkurs.joniec.pl

4.5. Laureat Konkursu zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 4.4. Dane adresowe należy wysłać na adres e-mail: konkurs@joniec.pl.

4.6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora, w następujących przypadkach:

4.6.1. Gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Laureata Konkursu, o której mowa w pkt. 4.5.,

4.6.2. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu.

4.7. W sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w pkt 4.6., Organizator może przyznać tą nagrodę innemu Laureatowi Konkursu.

4.8. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do 5 dni roboczych od daty przysłania przez Uczestnika adresu do wysyłki. Nagrody zostaną wysłane do Uczestnika za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu paczki bądź jej uszkodzenia przez firmę dostawczą.

4.9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na inną nagrodę, gotówkę, inne środki płatnicze lub papiery wartościowe.

 1. Prawa autorskie

5.1. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada on pełne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanej pracy i zdjęcia, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości, w tym na portalach i w serwisach internetowych. W przypadku naruszenia praw autorskich, bądź praw do dysponowania wizerunkiem osoby trzeciej, Uczestnik ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu.

5.2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych, jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na portalach i serwisach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 1. Postanowienia końcowe                                                                                                  6.1Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.                                                                                                              6.2Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie: Mieczysław Joniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, NIP: 7371000914, REGON: 490711307.
 2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych. Kontakt pisemny, pod adresem: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, elektroniczny: rodo@joniec.pl.
 3. Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:  Dane osobowe Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres mailowy,  numer telefonu, adres.
 4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Lato z Jońcem”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
 5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych, czyli do daty wysłania ostatniej nagrody przyznanej Laureatom.
 8. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00.
 11. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie.
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 4
Gorc piaskowy - okolica Ojcowa
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 5
04
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 6
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 8
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 3
Ogrodzenie Joniec Onyx Baczyna 7
03
02
01
JONIEC-by pieknie mieszkać.
zdjęcie 5
zdjęcie 8
joniec7
JONIEC-piekno w naturze.
zdjęcie 2
Copyright © www.konkurs.joniec.pl